Het project

Pure Energie en Voorne-Putten Energie hebben een initiatief om een windproject te ontwikkelen, bouwen en exploiteren aan de Noordzeeboulevard ten westen van de Brielse Gatdam in de gemeente Voorne aan Zee.

Het plan is om twee moderne windmolens te realiseren. Deze windmolens worden beoogd in het verlengde van de 14 windmolens van Windpark Slufterdam. Dit windpark is ten westen gelegen van Windproject Noordzeeboulevard.

Hieronder staat een plattegrond van het plangebied. Binnen het geel omlijnde vak worden de twee moderne windmolens beoogd.
(Tekst loopt door onder de afbeelding.)

NZB beoogde windturbine posities
NZB beoogde windturbine posities

Afmetingen en opbrengst

De beoogde twee windmolens zullen een ashoogte hebben van 150-190 meter en een rotordiameter van 149-180 meter. Dit betekent dat de windmolens een tiphoogte zullen krijgen van maximaal 280 meter. De tiplaagte, dus de ruimte tussen de grond en het laagste puntje van de wiek, zal maximaal 76 meter zijn. De gekozen bandbreedte is mede bepaald aan de hand van het ecologisch onderzoek. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat bovenstaande bandbreedte de meest gunstige is voor de aanwezige vogels en vleermuizen in het gebied. 

De windmolens van Windproject Noordzeeboulevard worden daarmee groter dan de windmolens van het nabijgelegen Windpark Slufterdam. De windmolens van Windpark Slufterdam hebben een ashoogte van 94 meter en een rotordiameter van 110 meter. De tiphoogte is 149 meter. De windmolens op de Slufterdam wekken per stuk jaarlijks ca. 12,9 miljoen kilowattuur (kWh) op.

De beoogde windmolens van Windproject Noordzeeboulevard wekken naar verwachting per stuk jaarlijks ongeveer 30 miljoen kWh op. Gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de  gemeente Voorne aan Zee in 2021, zou dit betekenen dat twee windturbines jaarlijks voldoende opwekken om in ongeveer 20% van het verbruik van de gemeente Voorne aan Zee te voorzien. (Bron: DASHBOARD - Energieverbruik - Voorne aan Zee (databank.nl))

Meer over het belang van de hoogte van een windmolen leest u in dit artikel.

De initiatiefnemers

Energiecoöperatie Voorne-Putten Energie en duurzaam energiebedrijf Pure Energie zijn samen de initiatiefnemers van Windproject Noordzeeboulevard. De samenwerking is op volledige gelijkwaardig. Dat betekent dat zij samen de investeringen doen en het plan maken. Beide partijen zullen – bij doorgang van het project – voor 50 procent eigenaar worden van het windproject.

Dit samenwerkingsverband bundelt lokale kennis, lokaal eigendom, specifieke kennis van de ontwikkeling en realisatie van windenergie én professionele slagkracht in één projectorganisatie. Daardoor kan Windproject Noordzeeboulevard zorgvuldig en professioneel worden ontwikkeld en gerealiseerd, maar met nadrukkelijke betrokkenheid van de lokale omgeving. 

Pure Energie

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf, gevestigd in Enschede. Al meer dan 25 jaar werkt het bedrijf aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens, zonnedaken en zonneparken te realiseren. Iedereen, zowel particulier als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie. Pure Energie heeft kennis van alle fases in de ontwikkeling van wind- en zonneparken: van locatieonderzoek, planologische- en vergunningsprocedure en omgevingsproces tot financiering, bouw en beheer en het leveren van de groene stroom.

Pure Energie levert klanten alleen de stroom die het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken die in Nederland staan. Daarom is Pure Energie al jaren achter elkaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland in een onderzoek van de Consumentenbond, WISE, Greenpeace en Natuur & Milieu.


In de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken zoekt Pure Energie altijd de samenwerking met de omgeving. Dat houdt onder andere in dat Pure Energie in veel projecten samenwerkt met een lokale energiecoöperatie. Via die coöperatie kan de omgeving mede-eigenaar worden van het wind- of zonnepark, conform het streven voor lokaal eigendom uit het landelijke Klimaatakkoord. Pure Energie streeft naar een gelijkwaardige samenwerking met de omgeving. Lees meer op de website van Pure Energie.

Voorne-Putten Energie

Voorne-Putten Energie (VPE) is een energiecoöperatie van betrokken inwoners die samen de energie op Voorne-Putten wil besparen en verduurzamen. Zij willen ook dat de energie betaalbaar blijft. Daar zorgen zij voor door zelf - dus voor én door bewoners - wind- en zonneparken te ontwikkelen en te realiseren. VPE gelooft erin dat samen meer kan worden bereikt op het gebied van duurzaamheid. 

Inwoners van Voorne-Putten kunnen lid worden van de coöperatie en daarmee mede-eigenaar worden. Leden kunnen investeren door obligaties te kopen van het windproject en hierop rendement te ontvangen. Elk lid is gelijkwaardig en heeft één stem waarmee de koers van de coöperatie wordt bepaald.  Op die manier kunnen inwoners meebeslissen, mee-investeren en meeprofiteren van duurzame energieprojecten als Windproject Noordzeeboulevard. 

Lees hierover meer  op de website van Voorne-Putten Energie.

Waarom windenergie?

Ambitie van gemeente Voorne aan Zee

Windmolens wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen en zonder het klimaat te belasten. Dit betekent schone energie. Voor de gemeente Voorne aan Zee is het van groot belang mee te helpen om de opwarming van de aarde te beperken. Zo is het de ambitie van de gemeente Voorne aan Zee om in 2040 energieneutraal te zijn. Er wordt dan evenveel energie duurzaam opgewekt als er wordt gebruikt in de hele gemeente. Dit is een grote opgave. Het energieverbruik in de gemeente moet fors omlaag, er zijn veel zonnepanelen op daken, zonnepanelen op velden én extra windmolens nodig. Alleen door alle duurzame technieken in te zetten, is deze ambitie haalbaar.  

Met een verwachte opbrengst van 60.000.000 kWh per jaar kan Windproject Noordzeeboulevard jaarlijks voorzien in 20% van het elektriciteitsverbruik van de gemeente. 

De gemeente Voorne aan Zee heeft locaties voor windmolens in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat onder andere de locatie langs de Noordzeeboulevard aan de westelijke zijde van de Brielse Gatdam in Oostvoorne een potentieel geschikte plek is. Dit is het plangebied van Windproject Noordzeeboulevard. 

Samen met de omgeving

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de omgeving nauw is betrokken bij het windproject, zowel in het proces als financieel. Omdat de komst van windmolens een verandering is in de woon- en leefomgeving van omwonenden, maatschappelijke organisaties en ondernemers, proberen de initiatiefnemers de belanghebbenden zoveel mogelijk te betrekken in het proces. Immers, de omgeving kan een verandering vaak beter accepteren als er betrokkenheid is bij het proces. Dit kan door de omgeving te informeren, vragen te beantwoorden en waar mogelijk de omgeving te laten adviseren over de invulling van het plan. Ook is een verandering in de woon- en leefomgeving beter te accepteren als er een financiële meerwaarde is voor de omgeving. Dat vergroot de betrokkenheid bij het windproject.

Procesparticipatie

Om het windproject te kunnen realiseren, is een omgevingsvergunning nodig. De weg daarnaartoe leggen de initiatiefnemers af samen met de omgeving (omwonenden, ondernemers en natuurorganisaties en maatschappelijke organisaties) door middel van procesparticipatie. De initiatiefnemers informeren de omgeving op diverse manieren over het project en het proces. Ook betrekken zij de omgeving en gaan met hen in gesprek bij de vormgeving van het plan. 

Bij de communicatie wordt de volgende stelregel gehanteerd:

De omgeving wordt zoveel mogelijk geïnformeerd over wat er staat te gebeuren en niet als het reeds is gebeurd.

Deze stelregel draagt eraan bij dat de omgeving in een vroegtijdig stadium wordt betrokken bij het windproject en zodoende inbreng kan hebben. Deze stijl van communiceren wordt tevens toegepast bij de bouw- en exploitatiefase van het windproject. 

Klankbordgroep

In de klankbordgroep komt een groep omwonenden, ondernemers, natuurorganisaties en maatschappelijke organisaties regelmatig bijeen samen met de initiatiefnemers en de gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten worden thema's als geluid, ecologie, externe veiligheid en lokaal eigendom uitgebreid besproken aan de hand van een deskundige. Het doel van deze klankbordgroep is om de omgeving zo goed en zo vroeg mogelijk te informeren over de ontwikkeling van het windproject en waar mogelijk te betrekken in de uitwerking. De klankbordgroep heeft dus een adviserende functie voor het windproject.

Financiële participatie

De initiatiefnemers bieden de omgeving van Windpark Noordzeeboulevard twee mogelijkheden voor financiële participatie in het windproject. Deze twee vormen zijn bij dit windproject beide beschikbaar en staan los van elkaar. 

1. Lokaal coöperatief eigenaarschap via Voorne-Putten Energie

Via energiecoöperatie Voorne-Putten Energie kunnen omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties financieel participeren in het windproject.

50 procent lokaal eigendom, conform streven in Klimaatakkoord
De initiatiefnemers hebben afgesproken dat zij gezamenlijk investeren en samen eigenaar worden van het windproject. Van de benodigde investeringen wordt 50% ingebracht door Voorne-Putten Energie en 50% door Pure Energie, in een volledig gelijke verhouding. Door deze eigendomsverhouding komt via Voorne-Putten Energie de helft van het windproject in lokaal eigendom – conform het streven naar vijftig procent lokaal eigendom in het landelijke Klimaatakkoord.

Coöperatief deel windproject draagt bij aan omgeving
Gebruikelijk bij lokaal coöperatief eigendom is dat tevens een deel van het rendement van het coöperatieve deel van het windproject wordt besteed aan bijvoorbeeld nieuwe projecten. Daarover beslissen de leden van de coöperatie. De opbrengst van het coöperatieve deel van Windpark Noordzeeboulevard kan hierdoor worden gebruikt voor nieuwe (duurzame) initiatieven, al dan niet in de omgeving. Zijn er duurzaamheids- of juist sociale projecten die inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties wel willen oppakken, maar die zij niet kunnen realiseren vanwege bijvoorbeeld een tekort aan financiële middelen? Dan kan de coöperatie via het windproject daaraan wellicht een bijdrage leveren. De leden bepalen de koers van de coöperatie en hebben zo de zeggenschap over de opbrengsten. 

2. Omgevingsfonds

Een deel van de opbrengst van het gehele windproject wordt ter beschikking gesteld aan de omgeving, conform de NWEA-gedragscode Wind op Land en de voorwaarde zoals deze gesteld is in de tender Windpark Noordzeeboulevard. Deze bijdrage is 1 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar. Met naar verwachting circa 60.000 MWh per jaar (twee windmolens die 30.000 MWh per stuk per jaar produceren) is er dan 60.000  euro per jaar beschikbaar voor de omgeving.

Totaalbedrag is ter indicatie
Dit genoemde totaalbedrag is louter bedoeld ter indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De opbrengst van de windmolens en daarmee de omvang van het omgevingsfonds is sterk afhankelijk van de uiteindelijke afmetingen en het type windmolen dat wordt gerealiseerd. Daarnaast kan het ene jaar meer productie opleveren dan het andere (een beter windjaar dan gemiddeld of juist een minder windjaar dan gemiddeld). Wel is dit een reële inschatting van de mogelijkheden.

Beheer en besteding fonds bespreken met omgeving
Hoe het fonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, willen de initiatiefnemers bespreken met de omgeving. De omgeving heeft hierin een grote stem. Dit kan bijvoorbeeld goed worden besproken in de klankbordgroep. Dit omgevingsfonds kan – ter illustratie - worden benut voor de versterking van bijvoorbeeld gemeenschappelijke voorzieningen, landschap, natuur of recreatie in de omgeving. De wens van de initiatiefnemers is wel dat dit fonds zo breed mogelijk meerwaarde heeft voor de omgeving en dat hiermee niet persoonlijk gewin wordt gefaciliteerd.

Het streven van de initiatiefnemers is dat afspraken over beheer en besteding van het gebiedsfonds met de omgeving worden vastgelegd. De exacte vorm hiervan is afhankelijk van de uitkomst van het proces met de omgeving.